ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

ตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

การเลือกชื่อให้ลูกเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากและสำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เพราะนอกจากชื่อนั้นต้องเป็นชื่อที่เสริมความเป็นสิริมงคลแล้วการเลือกชื่อจะสะท้อนถึงอุปนิสัยและบุคลิกภาพของลูก ชื่อดีๆสามารถช่วยให้ลูกของคุณเริ่มต้นชีวิตในทุกๆวันด้วยเรื่องดีๆ การเลือกชื่อลูกชายส่วนใหญ่จะเน้นไปถึงความมีอำนาจ แข็งแกร่ง แข็งแรง อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ และ ต่อไปนี้คือชื่อ 100 ชื่อที่มีความหมายดีและเหมาะสมสำหรับลูกชายสุดที่รักของคุณ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เกริกวิทย์ (เกริก-วิด) ผู้มีความรู้ยิ่ง
ไกรวิชญ์ (ไกร-วิด) นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
กนต์ธร (กน-ทอน) ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กฤตพจน์ (กริด-ตะ-พด ) ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
ก้องภพ (ก้อง-พบ) มีชื่อเสียงก้องโลก
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เขมินทร์ (เข-มิน) มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
คุณภัทร (คุน-นะ-พัด) เจริญด้วยความดี
คมสันต์ (คม-สัน) ความสงบอันลึกซึ้ง
คุณานนท์ (คุ-นา-นน) มีคุณความดีมากมาย
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
จักรดุล (จัก-กระ-ดุน) คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
จักรชัย (จัก-ไช) จักแห่งชัยชนะ
จิตติพัฒน์ (จิด-ติ-พัด) เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
จิณณทัต (จิน-นะ-ทัด) ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
จิณณ์ (จิน) ประพฤติดีแล้ว
จิรทีปต์ (จิ-ระ-ทีบ) รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิรพัฒน์ (จิ-ระ-พัด) ความเจริญรุ่งเรือง
จิรเมธ (จิ-ระ-เมด) มีความรู้ตลอดกาลนาน
เจตนิพัทธ์ (เจด-นิ-พัด) มีความคิดมั่นคง
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฉันทิต (ฉัน-ทิด) มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ชนกันต์ (ชะ-นะ-กัน) เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาธิป (ชะ-นา-ทิบ) ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ชยณัฐ (ชะ-ยะ-นัด) ชัยชนะของนักปราชญ์
ชยพล (ชะ-ยะ-พน) มีพลังคือชัยชนะ
ชยาวุธ (ชะ-ยา-วุด) มีชัยชนะเป็นอาวุธ
ชยุตม์ (ชะ-ยุด) มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชวินทร์ (ชะ-วิน) มีเชาวน์เป็นใหญ่
ไชยวัฒน์ (ไช-ยะ-วัด) มีความเจริญอันประเสริฐ
ชยณัฐ (ชะ-ยะ-นัด) ชัยชนะของนักปราชญ์
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฐานนันท์ (ถา-นะ-นัน) ยินดีในฐานะ
ฐานพัฒน์ (ถา-นะ-พัด) มีฐานะเจริญ
ฐิติวัฒน์ (ถิ-ติ-วัด) เจริญและมีความมั่นคง
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ณัฏฐกิตติ์ (นัด-ถะ-กิด) เกียรติของนักปราชญ์
ณฐพงศ์ (นะ-ถะ-พง) เชื้อสายของนักปราชญ์
ณภัทร (นะ-พัด) ดีงามด้วยความรู้
ณัฐภูมินทร์ (นัด-ถะ-พู-มิน) เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน
ณัฐพงศ์ (นัด-ถะ-พง) ตระกูลที่มีความรู้ดี
ณัฏฐชัย (นัด-ถะ-ไช) ความชนะของนักปราชญ์
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ดนุนันท์ (ดะ-นุ-นัน) มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
ดรัณภพ (ดะ-รัน-พบ) ข้ามความทุกข์ในโลกได้
เดชาธร (เด-ชา-ทอน) ทรงไว้ซึ่งเดช
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เตวิช (เต-วิด) มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
ติณณภพ (ติน-นะ-พบ) ผู้ข้ามภพได้
เตชินท์ (เต-ชิน) เป็นใหญ่ด้วยเดช
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ทินภัทร (ทิน-นะ-พัด) วันที่เป็นสิริมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ธนวิชญ์ (ทะ-นะ-วิด) มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธาดา (ทา-ดา) ผู้สร้าง
ธวัฒน์ (ทะ-วัด) เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
นนท์ปวิธ (นน-ปะ-วิด) ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
นฤชิต (นะ-รึ-ชิด) ผู้ชนะ
นภัสกร (นะ-พัด-สะ-กอน) รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
นัธทวัฒน์ (นัด-ทะ-วัด) มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
นิพพิชฌน์ (นิบ-พิด) ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิพิฐพนธ์ (นิ-พิด-พน) มีความผูกพันมั่นคง
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
บวรพจน์ (บะ-วอน-พด) ถ้อยคำอันประเสริฐ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ปกรณ์ (ปะ-กอน) คัมภีร์
ปรมัตถ์ (ปะ-ระ-มัด) ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด
ปกรณ์เกียรติ (ปะ-กอน-เกียด) พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
ปภินวิทย์ (ปะ-พิน-วิด) มีความรู้แตกฉาน
ปิยพัทธ์ (ปิ-ยะ-พัด) เป็นที่รักที่ผูกพัน
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
พงศกร (พง-สะ-กอน) สร้างตระกูลวงศ์
พณณกร (พัน-นะ-กอน) มีผิวพรรณสวย
พลวัต (พน-ละ-วัด) ผู้มีพลัง
พัทธดนย์ (พัด-ทะ-ดน) บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัสกร (พัด-สะ-กอน) ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ
พชรดนัย (พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน) ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พชรพล (พด-ชะ-ระ-พน) มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พลวรรธน์ (พน-ละ-วัด) ความเจริญด้วยอำนาจ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ภาณุวิชญ์ (พา-นุ-วิด) นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
ภคนันท์ (พะ-คะ-นัน) ยินดีในโชค หรือสิริมงคล
ภพธร (พบ-ทอน) ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ภรภัทร (พร-พัด) ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เมธพนธ์ (เม-ทะ-พน) ผูกพันด้วยปัญญา
มกรธวัช (มะ-กอน-ทะ-วัด) ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ยศพนธ์ (ยด-สะ-พน) เกี่ยวข้องด้วยยศ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
รชานนท์ (ระ-ชา-นน) ยินดีในทรัพย์สมบัติ
รัตนพล (รัด-ตะ-นะ-พน) มีกำลังอันประเสริฐ
ไรวินท์ (ไร-วิน) ได้ทรัพย์ มีทรัพย์
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
วชิรวิทย์ (วะ-ชิ-ระ-วิด) มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วรดนัย (วอ-ระ-ดะ-ไน) ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
วงศ์วรรธน์ (วง-วัด) ตระกูลผู้เจริญ
วรปรัชญ์ (วอ-ระ-ปรัด) นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วัณณุวรรธน์ (วัน-นุ-วัด) ทางแห่งความเจริญ
วิวัฒน์ชัย (วิ-วัด-ไช) มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ
วิวิธวินท์ (วิ-วิด-ทะ-วิน) ได้รับโอกาสและสิ่งดีๆ อยู่เสมอ
วีรวัฒน์ (วี-ระ-วัด) ผู้เจริญด้วยความกล้า
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
สพล (สะ-พน) มีพลัง แข็งแรง
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
หฤษฎ์ ( หะ-ริด) น่าชื่นชมยินดี
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
อธิปัตย์ (อะ-ทิ-ปัด) ความเป็นใหญ่
อธิพันธ์ (อะ-ทิ-พัน) ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
อธิวัฒน์ (อะ-ทิ-วัด) ความเจริญที่ยิ่งใหญ่
อนวัทย์ (อะ-นะ-วัด) ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ
อนันยช (อะ-นัน-ยด) เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อนันตชัย (อะ-นัน-ตะ-ไช) ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
อนุพนธ์ (อะ-นุ-พน) เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง
อนุวรรธน์ (อะ-นุ-วัด) ผู้ที่มีความเจริญตาม
อภิวรรธน์ (อะ-พิ-วัด) มีความเจริญยิ่ง
อรรจน์ (อัด) ที่น่าเคารพบูชา
อรรถวิทย์ (อัด-ถะ-วิด) ผู้รู้หลักการ
อัครชัย (อัก-คะ-ระ-ชัย) มีชัยอันประเสริฐ
อริย์ธัช (อะ-ริ-ทัด) ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ

มีชื่อที่ยอดเยี่ยมมากมายให้เลือกเมื่อคุณกำลังจะตั้งชื่อลูกชายของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาชื่อที่แข็งแกร่งและมีความหมายมากมาย หรือชื่อที่อ่อนโยนและกลมกล่อม การตั้งชื่อเหมือนเป็นประตูเริ่มแรกของตัวตน ดังนั้นอย่ากลัวที่จะสร้างสรรค์และเลือกชื่อที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกน้อยของคุณ หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจชื่อที่เราจัดเตรียมมานี้นะคะ

Related post

 1. ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ชื่อมงคลลูกชายส่งเสริมอำนาจ บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียง
 2. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ…

  ถึงแม้ว่าพ่อแม่ยุคใหม่หลายท่านตั้งช…

 3. ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  เดี๋ยวนี้พ่อแม่ยุคใหม่นิยมตั้งชื่อล…

 4. ตั้งชื่อแมว เก๋ๆ น่ารักๆ เสริมดวงนำโชคมาให้เจ้าของ ใครเลี้ยงแมวไม่ควรพลาด
 5. ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ตั้งชื่อมงคลลูกสาวพร้อมความหมาย
 6. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้

โพสต์ที่แนะนำ

 1. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
 2. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย
 3. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้
 4. ฝันเห็นจระเข้ ทำนายฝัน
 5. ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 6. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ 2/2
 7. ฝันว่าแต่งงาน ทำนายฝัน
 8. ฝันเห็นเด็ก หรือ ฝันเห็นทารก ทำนายฝัน
 9. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ
 10. ฝันเห็นงูกัด เลขอะไร ทำนายฝันงูกัดแม่นๆ
 1. 10 ของแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย 2566
 2. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564
 3. ฝันว่าท้อง ฝันเห็นคนท้อง ทำนายฝัน
 4. ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่งงาน
 5. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 6. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 1. ฝันเกี่ยวกับบ้านในสมัยเด็กๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเกี่ยวกับบ้านในสมัยเด็กๆ ทำนายฝัน
 2. ฝันเห็นบ้านหลังเก่า หมายถึงอะไร ดีหรือร้ายพร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นบ้านหลังเก่า หมายถึงอะไร ดีหรือร้…
 3. การเลือกสีรถตามฮวงจุ้ยให้เหมาะกับตัวคุณ

  ฮวงจุ้ย

  การเลือกสีรถตามฮวงจุ้ยให้เหมาะกับตัวคุณ
 4. ฝันเห็น UFO หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ด

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็น UFO หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อ…
 5. เรื่องควรทำและไม่ควรทำในช่วงตรุษจีน

  ฮวงจุ้ย

  เรื่องควรทำและไม่ควรทำในช่วงตรุษจีน
PAGE TOP