ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย

ถึงแม้ว่าพ่อแม่ยุคใหม่หลายท่านตั้งชื่อลูกแบบอินเตอร์ๆแต่ก็มีพ่อแม่อีกจำนวนมากที่ชอบอะไรแบบไทยๆจึงอยากตั้งชื่อลูกให้ไพเราะเสนาะหูแบบไทยแท้ แต่บางครั้งก็รู้สึกว่าการเลือกชื่อลูกสาวอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ยิ่งหากต้องการชื่อที่สวยงาม ความหมายดีและไม่เหมือนใครที่สำคัญต้องเข้ากับลูกไม่ต้องเขียนยากเกิน แต่จำง่ายๆ เราจึงได้รวบรวม 100 ชื่อที่แสนไพเราะเพราะพริ้ง แบบไทยๆพร้อมความหมายดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันค่ะ

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กมลนัทธ์ (กะ-มน-นัด) เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ
กมลพรรณ (กะ-มน-พัน) ผิวพรรณดุจดอกบัว
กัญจน์อมล (กัน-อะ-มน) ทองบริสุทธิ์
กนกอร (กะ-หนก-ออน) ผู้หญิงที่ดี
กชวรรณ (กด-ชะ-วัน) มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ขจีเนตร (ขะ-จี-เนด) ผู้มีดวงตางดงาม
เขมิสรา (เข-มิด-สะ-รา) ยอดแห่งความปลอดภัย
ขนบพร (ขะ-หนบ-พอน) แบบแผนที่ประเสริฐ
ขวัญหทัย (ขวัน-หะ-ไท) ขวัญใจ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
คณิฏฐา (คะ-นิด-ถา) ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
จารุนันท์ (จา-รุ-นัน) ผู้ยินดีในความงาม
จรรยมณฑน์ (จัน-ยะ-มน) ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
จตุรพร (จะ-ตุ-ระ-พอน ) พร 4 ประการ อันประกอบด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
จรรยพร (จัน-ยะ-พอน) มีความประพฤติดี ประเสริฐ
จรัสทิพย์ (จะ-หรัด-ทิบ) เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง
จรัสรวี (จะ-หรัด-ระ-วี ) สว่างไสวดุจพระอาทิตย์
จริญญา (จะ-ริน-ยา) มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จันทภา (จัน-ทะ-พา) เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์
จารวี (จา-ระ-วี) ผู้งดงาม
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฉันหทัย (ฉัน-หะ-ไท) ดุจดังดวงใจ
ฉัตรฤดี (ฉัด-รึ-ดี) ฉัตรแห่งความยินดี
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ชวัลกร (ชะ-วัน-กอน) ผู้มีเชาวน์
ชญานิษฐ์ (ชะ-ยา-นิด) มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชนม์นิภา (ชน-นิ-พา) รักปานชีวิต
ชัญญานุช (ชัน-ยา-นุด) หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชุติมณฑน์ (ชุ-ติ-มน ) มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ญาณิน (ยา-นิน) ผู้มีความรู้
ญาณิศา (ยา-นิ-สา) เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฐิตา (ถิ-ตา) ผู้ดำรงมั่น
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ณฐพร (นะ-ถะ-พอน) นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณหทัย (นะ-หะ-ไท) หัวใจแห่งความรู้
ณัชชา (นัด-ชา) เกิดมาเพื่อความรู้
ณัฐกมล (นัด-กะ-มน) นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ณัฏฐณิชา (นัด-ถะ-นิ-ชา) ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐวดี (นัด-ถะ-วะ-ดี) หญิงสาวผู้มีความรู้
ณิชาภัทร (นิ-ชา-พัด) บริสุทธิ์และดีงาม
ณิชนันทน์ (นิด-ชะ-นัน) มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ดรัลพร (ดะ-รัน-พอน) ทับทิมอันประเสริฐ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ทรงอัปสร (ซง-อับ-สอน) รูปร่างดุจนางฟ้า
ทิฆัมพร (ทิ-คำ-พอน) ท้องฟ้า
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ธนัฏฐา (ทะ-นัด-ถา) ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
นลินญา (นะ-ลิน-ยา) ดอกบัว
นันทิกานต์ (นัน-ทิ-กาน) มีความน่ารักน่ายินดี
นภาวดี (นะ-พา-วะ-ดี) หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า
นภิสา (นะ-พิ-สา) เทวดา
บุณยวีร์ (บุน-ยะ-วี) ดีและกล้าหาญ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ปณัฎฎา (ปะ-นัด-ดา) นักปราชญ์
ปนัสยา (ปะ-นัด-สะ-ยา) เป็นที่ชมชอบและสรรเสริญ
ปภาพินท์ (ปะ-พา-พิน) ประสบพบเจอกับแสงสว่าง
ปรมาภรณ์ (ปะ-ระ-มา-พอน) อาภรณ์ชั้นเลิศ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ผกาพรรณ (ผะ-กา-พัน) ดอกไม้งาม
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
พนิตนันท์ (พะ-นิด-นัน) มีความยินดีอันเป็นที่รัก
พมลพร (พะ-มน-พอน) คู่ที่ประเสริฐ
พรรณนารา (พัน-นา-รา) มีผิวพรรณผ่องใส
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ภิญญาพัชญ์ (พิน-ยา-พัด) ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
ภัณฑิลา (พัน-ทิ-ลา) มีลาภและความสุข
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
มนรดา (มน-ระ-ดา) มีใจยินดี
มธุสร (มะ-ทุ-สอน) เสียงหวาน
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เยาวเรศ (เยา-วะ-เรด) หญิงสาวสวย
โยษิตา (โย-สิ-ตา) สตรี
ยลรดี (ยน-ระ-ดี ) มองแล้วเกิดความดี
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
รมิตา (ระ-มิ-ตา) ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
รชนิกร (ระ-ชะ-นิ-กอน) พระจันทร์
รุ่งรวิน (รุ่ง-ระ-วิน) พระอาทิตย์ยามเช้า
รดา (ระ-ดา) ผู้ยินดี
รุจิราพร (รุ-จิ-รา-พอน) รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ลลิตา (ละ-ลิ-ตา) สวย มีเสน่ห์
ลภัสรดา (ละ-พัด-ระ-ดา) ยินดีแล้วในทรัพย์
ลักษณ์นารา (ลัก-สะ-นา-รา) มีรัศมีงาม
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
วนิดา (วะ-นิ-ดา) หญิงสาว
วรนาถ (วอ-ระ-นาด) ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วณิชชา (วะ-นิด-ชา) ชำนาญในเรื่องค้าขาย
วธูสิริ (วะ-ทู-สิ-ริ) หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
วรกานต์ (วอ-ระ-กาน) ประเสริฐและน่ารัก
วรนิษฐา (วอ-ระ-นิด-ถา) มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วรวลัญช์ (วอ-ระ-วะ-ลัน) ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ศรัณพร (สะ-รัน-พอน) ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศิรัญญา (สิ-รัน-ยา) ยอดแห่งความรู้
ศุภาพิชญ์ (สุ-พา-พิด) นักปราชญ์ผู้งดงาม
ศุภิสรา (สุ-พิด-สะ-รา) ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
ศวรรยา (สะ-วัน-ยา) ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
ศศิรา (สะ-สิ-รา) น้ำค้าง
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
สรณ์สิริ (สอน-สิ-ริ) มีที่พึ่งดียิ่ง
สิริจรรยา (สิ-หริ-จัน-ยา) ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล
สุพิชฌาย์ (สุ-พิด-ชา) เพ่งพินิจอย่างดี
สุภิญญา (สุ-พิน-ยา) ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
สริตา (สะ-ริ-ตา) สายน้ำ
สลิลทิพย์ (สะ-ลิน-ทิบ) น้ำทิพย์
สรวรรณ (สอ-ระ-วัน) มีผิวพรรณวิเศษ
สิรินดา (สิ-ริ-นะ-ดา) ผู้น้อมไปในสิริมงคล
สรัลชนา (สะ-รัน-ชะ-นา) ผู้ซื่อตรง
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
อชิรญา (อะ-ชิ-ระ-ยา) มีญาณรู้อันรวดเร็ว
อภิรตา (อะ-พิ-ระ-ตา) ความยินดียิ่ง
อธิติยา (อะ-ทิ-ติ-ยา) ผู้มีความสูงส่ง
อภิญญา (อะ-พิน-ยา) ผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา
อภิษฎา (อะ-พิด-สะ-ดา) เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
อภิสร (อะ-พิ-สอน) ผู้ก้าวไปข้างหน้า
อรปรียา (ออน-ปรี-ยา) นางผู้เป็นที่รัก
อรอมล (ออน-อะ-มน) หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
อริสา (อะ-ริ-สา) เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

เป็นยังไงบ้างคะกับรายชื่อลูกสาวแบบไทยๆเราเราคัดสรรมาอย่างดี หลักการตั้งชื่อลูกของคนไทยเรา ส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อพ่อชื่อแม่ หรือตั้งตามหลักทักษาเพื่อต้องการได้ชื่อที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับเจ้าของชื่อ และเชื่อว่าชื่อไทยสวยๆหลายๆชื่อที่นำเสนอมานี้น่าจะเหมาะกับลูกสาวของคุณ ชื่อเหล่านี้มีความหมายพิเศษและเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความรักและความซาบซึ้งต่อลูกสาว ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาชื่อที่สมบูรณ์แบบสำหรับสาวน้อยของคุณ ลองพิจารณาชื่อแบบไทยๆความหมายดีๆชื่อใดชื่อหนึ่งเหล่านี้สิคะ

Related post

 1. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้
 2. ตั้งชื่อแมว เก๋ๆ น่ารักๆ เสริมดวงนำโชคมาให้เจ้าของ ใครเลี้ยงแมวไม่ควรพลาด
 3. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่…

  การเลือกชื่อให้ลูกเป็นหนึ่งในการตัด…

 4. ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ชื่อมงคลลูกชายส่งเสริมอำนาจ บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียง
 5. ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ตั้งชื่อมงคลลูกสาวพร้อมความหมาย
 6. ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  เดี๋ยวนี้พ่อแม่ยุคใหม่นิยมตั้งชื่อล…

โพสต์ที่แนะนำ

 1. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
 2. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย
 3. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้
 4. ฝันเห็นจระเข้ ทำนายฝัน
 5. ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 6. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ 2/2
 7. ฝันว่าแต่งงาน ทำนายฝัน
 8. ฝันเห็นเด็ก หรือ ฝันเห็นทารก ทำนายฝัน
 9. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ
 10. ฝันเห็นงูกัด เลขอะไร ทำนายฝันงูกัดแม่นๆ
 1. 10 ของแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย 2566
 2. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564
 3. ฝันว่าท้อง ฝันเห็นคนท้อง ทำนายฝัน
 4. ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่งงาน
 5. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 6. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 1. ทำนายฝัน ความฝันบอกเหตุบางอย่างกับเราได้

  ทำนายฝัน

  ทำนายฝัน/ ความฝันบอกเหตุบางอย่างกับเราได…
 2. ปฏิทินตุลาคม 2564 / OCTOBER 2021

  ปฏิทิน 2564 / 2021

  ปฏิทินตุลาคม 2564 / OCTOBER 2021
 3. ฝันเห็นแมว

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นแมวหมายถึงอะไร ดีหรือร้ายพร้อมเลข…
 4. ฝันเห็นวัว

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นวัวหมายถึงอะไร ดีหรือร้ายพร้อมเลข…
 5. ฝันเห็น ญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้วหมายถึงอะไร พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็น ญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้วหมายถึงอ…
PAGE TOP